Zakres laboratorium:
 1. Przedstawienie warunków zaliczenia
 2. Szkolenie BHP
 3. Przedstawienie środowiska programistycznego
 4. Pierwszy program (dioda LED)

 

1. Przedstawienie warunków zaliczenia
Zaliczenie w formie laboratorium:
 1. W programie laboratorium jest 7 ćwiczeń.
 2. Każde laboratorium oceniane jest osobno, w czasie zajęć należy prezentować prowadzącemu wykonane kolejne zadania.
 3. Na ocenę końcową z laboratorium składa się:
  • 5-6 najlepszych ocen z ćwiczeń (najgorsza ocena odpada),
  • aktywność na zajęciach
 4. Wolno mieć co najwyżej jedno niezaliczone ćwiczenie (w ramach zasady: najgorsza ocena odpada).
 5. Zastrzegam sobie prawo do zmiany powyższych reguł w uzasadnionych (indywidualnych) przypadkach.
 6. Kody napisanych programów należy zawsze zapisywać/ wysyłać zakończonym laboratorium. Mogą być potrzebne na kolejnych laboratoriach.
 7. Po każdym zakończonym laboratorium należy przygotować schemat elektroniczny z ostatniego wykonanego ćwiczenia. Schemat może być oceniony na kolejnych zajęciach. Brak schematu oznacza obniżenie oceny końcowej z laboratorium o 1.
Uwagi i informacje o formie zaliczenia w przypadku projektu:
 1. Chęć wykonywania projektu najpóźniej można zgłosić na 2 zajęciach wraz z  proponowanych tematem projektu i wstępną listą funkcji.
 2. Ostateczny temat i listę funkcjonalności projektu (nie ma możliwości zmiany w czasie semestru) z podziałem na funkcje podstawowe, które muszą zostać zrealizowane w celu zaliczenia projektu i funkcje dodatkowe, które mogą spowodować podwyższenie oceny należy przesłać mailem na adres: w.tarnawski@pwr.edu.pl w terminie do 1 tygodnia po odbyciu 2 zajęć laboratoryjnych przez studenta (terminie 2 zajęć zgodnie z planem zajęć).
 3. Projekt należy wykonywać w domu, w razie pojawienia się problemów należy jak najszybciej powiadomić prowadzącego i umówić się na konsultacje. Monitorowanie problemów na bieżąco pozwoli zaliczyć projekt jeśli ostatecznie nie uda się zrealizować założonych funkcji.
 4. W ramach wykonywania projektu należy zgłosić się na 4 laboratorium z krótkim sprawozdaniem lub odbyć konsultacje w tym terminie i zaprezentować, co zostało już wykonane (jeśli wystąpią problemy istnieje możliwość niewielkich zmian w założeniach projektu tak aby jego zakończenie zakończyło się sukcesem) – sprawozdanie pośrednie z prac jest obowiązkowe w celu zaliczenia końcowego projektu.
 5. Na ostatnich zajęciach laboratoryjnych należy zaprezentować skończony projekt (przed zajęciami należy wysłać prowadzącemu spakowany projekt – kod źródłowy programu i dokumentacje projektu).
 6. Na podstawie porównania zrealizowanych funkcji z listą funkcjonalności projektu i zastosowanych rozwiązań zostanie wystawiona ocena końcowa.
2. Szkolenie BHP

Zapoznanie studentów z zasadami BHP pdf. Podpisanie karty szkolenia

3. Przedstawienie środowiska programistycznego i platformy sprzętowej

Zajęcia będą prowadzone na płytce EduTar – link

Środowisko programistyczne: Arduino

Rozbudowany symulator Arduino online: https://wokwi.com/

Płytka z mikrokontrolerem: Arduino NANO – ATMEGA328P – opis pinów: link

4. Pierwszy projekt (dioda LED)

podłączyć diodę LED1 przewodem do VCC – jakie jest zachowanie diody LED?

5. Pierwszy program (dioda LED)
 1. uruchomić i skonfigurować projekt zgodnie z zaleceniami prowadzącego,
 2. podłączyć diodę LED8 do pinu PB5 (D13)
 3. napisać program, który mruga diodę LED na porcie PB5 z częstotliwością 1Hz,
 4. zmodyfikować program:
  1. podłączyć diodę LED7 do pinu PB4(D12)
  2. napisać program, który na przemiennie włącza/wyłącza diodę LED7 i LED8
 5. narysować schemat podłączeń i dokończyć go w domu
 6. zapisać program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres laboratorium 2017-2021 (nie aktualne)

Zakres laboratorium:
 1. Przedstawienie warunków zaliczenia
 2. Szkolenie BHP
 3. Przedstawienie środowiska programistycznego
 4. Pierwszy program (dioda LED)

 

1. Przedstawienie warunków zaliczenia (warunki zaliczenia)

Poinformowanie studentów o wymaganiach i sposobie zaliczenia przedmiotu.

2. Szkolenie BHP

Zapoznanie studentów z zasadami BHP pdf. Podpisanie karty szkolenia

3. Przedstawienie środowiska programistycznego (środowisko programistyczne AVR)

Podstawy przygotowania oprogramowania (instalacja oprogramowania):

Utworzenie pierwszego projektu (tworzenie projektu w Eclipse)

 • Mikroprocesor: ATmega32A
 • Częstotliwość taktowania: 8 000 000 Hz
 • Programator: USBasp

 

4. Pierwszy program (dioda LED)

Podłączyć programator i zasilanie do płytki EDU zgodnie z schematem “Schemat podłączenia zasilania i programatora” dostępnym na stronie: Płytka EDU

Nie podłączać zasilacza do płytki.

Do wyprowadzenia mikrokontolera PD6 należy podłączyć jedną diodę z linijki diodowej według rysunku:

edu-wstep-led
Podłączyć wyprowadzenie PD6 do pierwszej diody (katoda) Upewnić się, że w górnej części (VCC i A) założone są zworki.

 

 

Upewnić się, że wszystkie połączenia są prawidłowo, pokazać prowadzącemu w celu sprawdzenia poprawności.

Do utworzonego projektu w kroku wcześniejszym należy dodać plik o nazwie”main.cpp” i typie “Source File”. Zawartość pliku uzupełnić poniższym kodem:

 

Co robi poniższy program?

Skompilować program i wgrać do płytki, co się dzieje?

Zmienić program aby czas włączenia był 3 razy większy niż czas wyłączenia.

 

Zadania na kolejne laboratorium:
 • przeczytanie/utrwalenie wiadomości o pracy w środowisku eclipse i używaniu płytki EDU
 • przypomnienie podstaw języka C++ (typy zmiennych, funkcje, metody statyczne, klasy)
 • zapoznanie z instrukcją do laboratorium 1.1
 • zapoznanie z dokumentacją techniczną mikrokontrolera rozdział 12 “I/O Ports”