Instalacja oprogramowania
Praca w środowisku Eclipse

zipBiblioteka LCD_HD44780

 

Plik GLOBAL.h:

#ifndef GLOBAL_H_
#define GLOBAL_H_

#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/sfr_defs.h>
#include <math.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/eeprom.h>


#ifndef _BV
#define _BV(bit)				(1<<(bit))
#endif

#ifndef inb
#define	inb(addr)			(addr)
#endif

#ifndef outb
#define	outb(addr, data)	addr = (data)
#endif

#ifndef sbi
#define sbi(reg,bit)		reg |= (_BV(bit))
#endif

#ifndef cbi
#define cbi(reg,bit)		reg &= ~(_BV(bit))
#endif

#ifndef tbi
#define tbi(reg,bit)		reg ^= (_BV(bit))
#endif


/*
 *  Gotowe zaimplementowane:
 #define 	bit_is_set(sfr, bit)   (_SFR_BYTE(sfr) & _BV(bit))
 #define 	bit_is_clear(sfr, bit)   (!(_SFR_BYTE(sfr) & _BV(bit)))
 #define 	loop_until_bit_is_set(sfr, bit)   do { } while (bit_is_clear(sfr, bit))
 #define 	loop_until_bit_is_clear(sfr, bit)   do { } while (bit_is_set(sfr, bit))

 */

// MIN/MAX/ABS macros
#define MIN(a,b)			((a<b)?(a):(b))
#define MAX(a,b)			((a>b)?(a):(b))
#define ABS(x)				((x>0)?(x):(-x))


#endif /* GLOBAL_H_ */

 Plik main.cpp:

#include "GLOBAL.h"


int main() {

	while (1) {
		
	}

}