Zakres laboratorium:
 1. Przedstawienie warunków zaliczenia
 2. Szkolenie BHP
 3. Przedstawienie środowiska programistycznego
 4. Pierwszy program (dioda LED)

 

1. Przedstawienie warunków zaliczenia
Zaliczenie w formie laboratorium:
 1. W programie laboratorium jest 7 ćwiczeń.
 2. Każde laboratorium oceniane jest osobno, w czasie zajęć należy prezentować prowadzącemu wykonane kolejne zadania.
 3. Na ocenę końcową z laboratorium składa się:
  • 6 najlepszych ocen z ćwiczeń (najgorsza ocena odpada),
  • aktywność na zajęciach
 4. Wolno mieć co najwyżej jedno niezaliczone ćwiczenie (w ramach zasady: najgorsza ocena odpada).
 5. Zastrzegam sobie prawo do zmiany powyższych reguł w uzasadnionych (indywidualnych) przypadkach.
 6. Kody napisanych programów należy zawsze zapisywać/ wysyłać zakończonym laboratorium. Mogą być potrzebne na kolejnych laboratoriach.
 7. Po każdym zakończonym laboratorium należy przygotować schemat elektroniczny z ostatniego wykonanego ćwiczenia. Schemat może być oceniony na kolejnych zajęciach. Brak schematu oznacza obniżenie oceny z laboratorium, którego dotyczy schemat o 0.5.
Uwagi i informacje o formie zaliczenia w przypadku projektu:
 1. Chęć wykonywania projektu najpóźniej można zgłosić na 2 zajęciach wraz z  proponowanych tematem projektu i wstępną listą funkcji.
 2. Ostateczny temat i listę funkcjonalności projektu (nie ma możliwości zmiany w czasie semestru) z podziałem na funkcje podstawowe, które muszą zostać zrealizowane w celu zaliczenia projektu i funkcje dodatkowe, które mogą spowodować podwyższenie oceny należy przesłać mailem na adres prowadzącego w terminie do 1 tygodnia po odbyciu 2 zajęć laboratoryjnych przez studenta.
 3. Projekt należy wykonywać w domu, w razie pojawienia się problemów należy jak najszybciej powiadomić prowadzącego i umówić się na konsultacje. Monitorowanie problemów na bieżąco pozwoli zaliczyć projekt jeśli ostatecznie nie uda się zrealizować założonych funkcji.
 4. W ramach wykonywania projektu należy zgłosić się na 4-5 laboratorium z krótkim sprawozdaniem lub odbyć konsultacje w tym terminie i zaprezentować, co zostało już wykonane (jeśli wystąpią problemy istnieje możliwość niewielkich zmian w założeniach projektu tak aby jego zakończenie zakończyło się sukcesem).
 5. Na ostatnich zajęciach laboratoryjnych należy zaprezentować skończony projekt (przed zajęciami należy wysłać prowadzącemu spakowany projekt – kod źródłowy programu i dokumentacje projektu).
 6. Na podstawie porównania zrealizowanych funkcji z listą funkcjonalności projektu i zastosowanych rozwiązań zostanie wystawiona ocena końcowa.
2. Szkolenie BHP

Zapoznanie studentów z zasadami BHP. Podpisanie karty szkolenia

3. Przedstawienie środowiska programistycznego i platformy sprzętowej

Zajęcia będą prowadzone na płytce EduTar – link

Środowisko programistyczne: Arduino

Rozbudowany symulator Arduino online: https://wokwi.com/

Płytka z mikrokontrolerem: Arduino NANO – ATMEGA328P – opis pinów: link

4. Pierwszy projekt (dioda LED)

podłączyć diodę LED1 przewodem do VCC – jakie jest zachowanie diody LED? Jaki jest schemat podłączenia diody? Zrobić notatkę (narysować schemat) i zaprezentować prowadzącemu.

Zasymulować mruganie diodą z częstotliwością 1Hz.

5. Pierwszy program (dioda LED)
 1. uruchomić i skonfigurować projekt zgodnie z zaleceniami prowadzącego,
 2. podłączyć diodę LED8 do pinu PB5 (D13)
 3. napisać program, który mruga diodę LED na porcie PB5 z częstotliwością 1Hz,
 4. zmodyfikować program:
  1. podłączyć diodę LED7 do pinu PB4(D12)
  2. napisać program, który na przemiennie włącza/wyłącza diodę LED7 i LED8
 5. zrobić notatkę z laboratorium, narysować schemat podłączeń
 6. zapisać program
 7. przygotować w domu schemat w programie CAD, przynieś na kolejne zajęcia.