Zajęcia stacjonarne:

 • stm32
 • FreeRtos

Zajęcia zdalne:

Zakres laboratorium:
 • powtórzenie zakresu materiału z przedmiotu
 • obsługa portów
 • obsługa przetwornika A/D
 • wykorzystanie układów licznikowych do generowania sygnału PWM
 • komunikacja z zastosowaniem interfejsu UART

Zadania wykonujemy na płytce Arduino MEGA.

należy podłączyć:

 • 8x dioda LED
 • 8x przycisk typu “Switch (all)”
 • 1x Servo
 • 1x potencjometr zadający napięcie 0-5V

Każdy program po uruchomieniu wyświetla na terminalu (komunikacja UART) swoją nazwę i numer indeksu autora.

Zadanie 1 – ocena 3

Utworzyć program, który w zależności od stanu przycisku ustawia stan diody LED – program działa na 8 diodach LED. Dodatkowo każda zmiana stanu jest wyświetlana za pomocą terminala  w postaci “Ustawiono: 00001001” – gdzie 1 to dioda świeci/przycisk wciśnięty, cyfra najbardziej po lewej stronie to dioda pierwsza.

Zadanie 2 – ocena 3,5

Uruchomić przetwornik A/D do pomiaru napięcia z potencjometru. Wykonywać pomiar co 1 sekundę i wysyłać wartość w woltach na terminal. Do odczytu napięcia wykorzystać funkcję “analogRead”.

Zadanie 3 – ocena 4

Podłączyć serwomechanizm do odpowiedniego wyjścia i napisać program do sterowania jego położeniem. Położenie powinno być zadawane z poziomu terminala w zakresie 0-100%. Można wykorzystać bibliotekę Arduino “Servo”

Zadanie 4 – ocena 5

Utworzyć jeden program integrujący zadania 1-3. Stworzyć menu do obsługi programu przy użyciu terminala.

 • program po uruchomieniu wyświetla menu z opisem dostępnych funkcji,
 • funkcje numerujemy od 1-4, gdzie 4 to funkcja wyświetlająca menu programu,
 • funkcje 1-3 to podprogramy realizujące funkcjonalność zadań 1-3,
 • wyjście z podprogramów odbywa się po przesłaniu znaku “c”.
Zadanie 5 – ocena 5.5

Podłączyć dodatkowo wyświetlacz LCD, przykładowe użycie wyświetlacza z Arduino link.

 • zmodyfikować program z zadania 4, tak aby wyświetlał informacje o poszczególnych funkcjach na wyświetlaczu LCD:
  • zadanie 1 – wyświetla stan przycisków w postaci  “00001001”,
  • zadanie 2 – wyświetla mierzone napięcie w woltach
  • zadanie 3 – wyświetla stan serwomechanizmu- ustawioną pozycję
  • zadanie 4 – dla wybrania opcji 4 wyświetla numer indeksu autora projektu,